Deklaracja dostępności

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sklep.wawel.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-03.

Strona internetowa jest nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie spełniono następujących wymagań:

- Nie wszystkie elementy serwisu w tym elementy podmenu są dostępne za pomocą klawiatury.
- Nie wszystkie tytuły podstron są poprawne.
- Nie na wszystkich elementach serwisu widać fokusa.
- Nie wszystkie elementy graficzne mają poprawne opisy alternatywne.
- Nie wszystkie przyciski mają poprawne etykiety.
- Nie wszystkie odnośniki są zrozumiałe poza swoim kontekstem wizualnym.
- Nie na wszystkich podstronach występują skiplinki.
- Nie wszędzie język fragmentu tekstu został prawidłowo określony.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-05-26 Deklaracje ostatnio poddano aktualizacji 2023-05-26. Deklarację sporządzono na podstawie auto audytu wewnętrznego.

Zamek Królewski na Wawelu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.sklep.wawel.krakow.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.sklep.wawel.krakow.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Czarnota, piotr.czarnota@wawelzamek.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
E-mail: esp@mkidn.gov.pl
Telefon: 22 25 00 140
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.p

Dostępność architektoniczna:

Sklep jest niedostępny osób poruszających się na wózkach

W sklepie zamontowana została przenośna pętla indukcyjna

Przed wejściem przez Bramę Bernardyńską znajdują się dwa miejsca dedykowane dla osób z niepełnosprawnością

Do sklepu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Na Zamku Królewskim na Wawelu jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego, Można z niej skorzystać od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-20.00. Usługa jest bezpłatna.