Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Zamku Królewskiego na Wawelu

I. Informacje ogólne

1. Sklep Internetowy Zamku Królewskiego na Wawelu mieszczący się pod adresem www.wawel.krakow.pl/sklep (zwany dalej e-sklepem) jest prowadzony przez Zamek Królewski na Wawelu, Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków, NIP 675-000-44-59, REGON 000276009, RIK 21/92, e-mail: zamek@wawelzamek.pl, tel. 12 422 51 55 (zwanym dalej Zamkiem).
2. Za pośrednictwem e-sklepu prowadzona jest, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, sprzedaż produktów wytworzonych przez Zamek bądź co do których Zamek posiada prawo do ich rozpowszechniania oraz sprzedaży (w tym, przede wszystkim, publikacji książkowych i elektronicznych). Produkty te w dalszej części niniejszego Regulaminu określane są jako towar.
3. Kupującym jest każdy kto realizuje zakup w e-sklepie drogą elektroniczną.
4. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego.
5. Treści oznaczają wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
6. Prezentacja towarów w e-sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
7. Ceny towaru wystawionego do sprzedaży w e-sklepie są cenami detalicznymi (brutto) w PLN i nie podlegają negocjacji.
8. Z uwagi za zróżnicowane koszty dostawy zagranicznej e-sklep realizuje sprzedaż w systemie automatycznym (kliknięcie w koszyk) wyłącznie dla klientów z Polski. Sprzedaż i wysyłka towarów za granicę jest możliwa opcjonalnie po wstępnym zapytaniu klienta o koszty towaru i wysyłki skierowanym na e-mail: esklep@wawelzamek.pl. Klient po zapoznaniu się z kosztami przesyłki akceptuje je i składa zamówienie ręcznie z pomocą poczty elektronicznej na adres e-sklepu.
9. Polityka prywatności e-sklepu - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Sprzedawcy.

II. Składanie i realizacja zamówień

1. Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. E-sklep realizuje zamówienia w dni robocze w godzinach 8.30-15.30.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybór towarów i podanie wymaganych danych osobowych* (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu oraz adres, w przypadku firm także numer NIP) niezbędnych do dalszej realizacji zamówienia. W przypadku, gdy adres na który ma zostać wysłany zamówiony towar różni się od adresu zamieszkania (siedziby) Kupujący ma możliwość wskazania innego adresu niż adres zamieszkania (siedziby) w celu poprawnej realizacji dostawy. Po skompletowaniu towarów Kupujący ma możliwość sprawdzenia koszyka i kosztów dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem decyzji o zakupie.
3. Natychmiast po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczne, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane na podany podczas realizowania zakupu adres e-mail z opisem sposobu realizacji zamówienia (potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa niżej).
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia w terminie do 10 dni roboczych. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest chwila potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez e-sklep.
5. Przez zakończenie realizacji zamówienia rozumie się wysłanie towaru. Czas zakończenia realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
6. Ceny towaru podane na stronie internetowej e-sklepu są wiążące na dzień składania zamówienia przez Kupującego.

III. Formy zapłaty za zamówienie. Sposoby i koszty dostawy

1. E-sklep oferuje następujące możliwości zapłaty za zamówienie:
a) przelewem na rachunek bankowy e-sklepu nr 75 1130 1150 0012 1269 5620 0005 w Banku Gospodarstwa Krajowego, O/Kraków, którego właścicielem jest Zamek;
b) za pomocą karty kredytowej lub e-przelewu, które to transakcje przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
2. Dostarczenie towaru Kupującemu przez e-sklep odbywa się wyłącznie w drodze wysyłkowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub usługi Paczkomaty Inpost. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
3. w przypadku zwrotu niedoręczonej przesyłki do Zamku z powodu podania przez Kupującego błędnego adresu dostawy lub jej nieodebrania Kupujący zostaje obciążony poniesionymi przez e-sklep kosztami wynikającymi z opłat pocztowych za zwrot przesyłki wg cennika Poczty Polskiej.

IV. Podatkowa dokumentacja zakupów

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz Faktur Korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz Faktur Korygujących drogą elektroniczną, przez odznaczenie zgody w profilu Klienta po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
3. Po otrzymaniu Towaru przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna) wraz z prośbą o jej potwierdzenie.
4. W przypadku braku potwierdzenia Faktury Korygującej w terminie 5 dni od daty otrzymania pierwszej wiadomości, Klient otrzyma kolejną wiadomość z prośbą o potwierdzenie Faktury Korygującej.

V. Zwroty towaru i reklamacje

Zwroty towaru
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom nie będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
4. W przypadku odstąpienia od umowy e-sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w przypadku gdy są to nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje
1. E-sklep jest zobowiązany dostarczyć towar nie posiadający wad.
2. W przypadku gdy Kupujący nie jest konsumentem, rękojmia za wady fizyczne rzeczy (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny z e-sklepem.
3. W przypadku gdy Kupujący jest konsumentem, zastosowanie znajdują zapisy w dziale Reklamacje.
E-sklep odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania.
4. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. W miarę możliwości do składanej reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę lub inne potwierdzenie zakupu), co ułatwi jej rozpatrzenie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady.
5. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru; obniżenia ceny oraz – wyłącznie w przypadku wady istotnej – odstąpienia od umowy.
6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
7. Informujemy o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (opis zasad dostępu do tych procedur znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl).

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 278 ze zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Uprawnienia do odstąpienia od umowy nie przysługują Klientom nie będącymi konsumentami w rozumieniu ustawy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu. Plik do pobrania znajduje się poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
4. W przypadku odstąpienia od umowy e-sklep zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy lub do dnia otrzymania zwracanego towaru.
5. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w przypadku gdy są to nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

VII. Własność intelektualna, treści i opinie

1. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
4. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
4.1.w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
4.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono ,wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
4.3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,
4.4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Klient nie może umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zamkiem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Zamkiem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamku.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.06.2015. Zmienione zapisy regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dniu jego wejścia w życie.